พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล Royal Palace Of Phnom Penh

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า 600 ปี วัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง 27 เมตร โอบล้อมไปด้วยสีเขียวจากบรรดาต้นไม้ ด้วยวัดนี้ตั้งอยู่บนเขาจึงทำให้สังเกตง่าย สำหรับตัวบันไดประดับประดาไปด้วย รูปปั้นนาค รูปปั้นสิงห์ เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามตามสไตล์กัมพูชา

ภายในมีพระราชวังมากมาย และ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมาก ซึ่งแต่ละพระราชวังก็มีอาคารที่แตกต่างกัน และ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในปัจจุบัน โดยสถานที่ส่วนใหญ่ภายในเขตพระราชวังเปิดให้เข้าชมได้ ยกเว้นเขตหวงห้ามพระราชฐานที่ประทับ โดยที่ตั้งพระราชวังแห่งนี้อยู่บนฝั่งตะวันตกของลำน้ำสาขา 4 ของแม่น้ำโขง จึงเรียกว่า จตุมุข

ความเป็นมาของพระราชวังหลวงแห่งพนมเปญ

พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1866 อันเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกัมพูชา เนื่องมาจากการตัดสินใจเข้าเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสและการย้ายเมืองหลวงของสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ผู้เป็นกษัตริย์กัมพูชาในขณะนั้น โดยได้สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมที่เป็นชุมชนอยู่ก่อนแล้ว จากนั้นได้มอบหมายให้นายช่างฝรั่งเศสเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน

ในช่วงแรกของการสร้าง พระที่นั่งหลายแห่ง อาทิ พระที่นั่งเทวาวินิจฉัย หรือพระที่นั่งจันทร์ฉายา ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ ก่อนจะถูกรื้อถอนและสร้างขึ้นใหม่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนดังที่ปรากฎในปัจจุบัน

Share: